INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

tímto Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám byly poskytnuty vyplněním webového formuláře na indecon.cz (dále jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů je společnost Indecon s.r.o., se sídlem Evžena Rošického 2685/31, Jihlava 586 01, IČ: 28130413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69803 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@indecon.cz a telefonním čísle 567 210 425

2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování

2.1. Účelem zpracování Osobních údajů je domluvení termínu schůzky s obchodním zástupcem.

2.2. Právním důvodem pro zpracování Osobních údajů je náš oprávněný zájem.

3. Příjemci osobních údajů

3.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši vázaní zástupci a další obchodní zástupci
  • poskytovatel informačního systému
  • další naši zpracovatelé

4. Doba uložení osobních údajů

4.1. Osobní údaje budeme mít uloženy pouze po dobu nezbytnou pro výše uvedený účel

5. Vaše práva

5.1 Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

5.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

5.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

5.4. Máte také právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude naší povinností prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebudeme dále Osobní údaje zpracovávat. Pokud by účelem zpracování byl přímý marketing a byla proti takovému zpracování vznesena námitka, nebudeme Osobní údaje pro tento účel dále zpracovávat.

5.5. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce.

5.6 V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou
republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Indecon s.r.o.