SOUHLAS SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ / INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Pokud s tímto postupem vyjádříte souhlas, ponecháme si Vaše identifikační a kontaktní údaje a další informace, které jste nám poskytl prostřednictvím životopisu a/nebo motivačního dopisu, či jakkoliv jinak během našeho rozhodování o navázání spolupráce s Vámi i po konečném rozhodnutí. Účelem tohoto zpracování Vašich osobních údajů bude zařazení Vaší osoby do evidence potenciálních spolupracujících subjektů a případné oslovení v budoucnu s nabídkou spolupráce. Udělený souhlas můžete kdykoliv odvolat prostřednictvím e-mailového nebo telefonního kontaktu uvedeného níže. Případným odvoláním tohoto souhlasu nebude dotčena zákonnost zpracování Vašich osobních údajů založená na tomto souhlasu před jeho odvoláním.

V případě udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů Vám v souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále také jen „Nařízení GDPR“) poskytujeme následující informace vztahující se k budoucímu zpracování Vašich výše uvedených osobních údajů (dále jen „Osobní údaje“).

1. Správce osobních údajů

Správcem Osobních údajů bude společnost Indecon s.r.o., se sídlem Evžena Rošického 2685/31, Jihlava 586 01, IČ: 28130413, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69803 (dále jen „Správce“), kterou lze kontaktovat na e-mailové adrese info@indecon.cz a telefonním čísle 567 210 425.

2. Příjemci osobních údajů

2.1. Osobní údaje můžeme předávat následujícím subjektům:

  • naši vázaní zástupci a další obchodní zástupci
  • náš compliance officer a risk manažer

3. Doba uložení osobních údajů

Osobní údaje budeme mít uloženy do odvolání Vašeho souhlasu. Po jeho odvolání je okamžitě smažeme.

4. Vaše práva

4.1. Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce potvrzení, zda Vaše osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.

4.2. Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních údajů.

4.3. Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování Osobních údajů.

4.4. Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím výše uvedeného e-mailového nebo telefonního kontaktu na Správce

4.5. V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

Indecon, s.r.o.