Souhlas se zpracováním osobních údajů

Zákazník tímto uděluje souhlas správci k tomu, aby zpracovával jeho osobní údaje (jméno a příjmení, e-mail a telefonní číslo) pro účely zasílání obchodních a marketingových sdělení.

Zákazník dále uděluje souhlas správci k tomu, aby zpracovával jeho osobní údaje (jméno, příjmení) pro účely použití těchto při prezentaci referencí správce.

I. Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle č. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen GDPR) je Indecon s.r.o., IČO 28130413, se sídlem v Jihlavě, Evžena Rošického 31, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 69803 (dále jen správce).

Kontaktní údaje správce:
Indecon s r.o.
IČ: 28130413
E. Rošického 31, 586 01 Jihlava
email: info@indecon.cz
telefon: 567210425

2. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

1 Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.

III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
a) plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle č. 6 odst. 1 písm. b) GDPR
b) oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména zasílání obchodních a marketingových sdělení) podle č. 6 odst. 1 písm. f) GDPR
c) udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů pro konkrétní účely zpracování (zejména se zasíláním obchodních a marketingových sdělení, registrací do případných věrnostních programů, připomenutí objednávky), v případě, že nedošlo k objednání zboží nebo služby
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
a) vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvních vztahu mezi vámi a správcem, při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno, adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít, či ji ze strany správce plnit
c) zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit
d) umožnění členství zákazníka v případných věrnostních programech, možnost snazšího využívání některých funkcí e-shopu, možnost hodnotit a komentovat produkty, možnost nakupovat se slevou
e) zaslání upozornění na naskladnění položky

3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.

IV. Doba uchování údajů

1. Správce uchovává osobní údaje
a) po dobu nezbytně nutnou pokud jsou data zpracovávána pro účel realizace práv a povinností z kupní smlouvy uzavírané mezi kupujícím a prodávajícím, k vypořádání případných práv kupujícího z vadného plnění, ke splnění daňové povinnosti
b) po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.

V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

1. Příjemci osobních údajů jsou dopravci poskytovatele služby
a) podílející se na dodání zboží/služeb/realizaci plateb na základě smlouvy
b) zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním webových stránek, IT specialisté zajišťující chod IT systémů správce
c) zajišťující marketingové služby
d) zajišťující účetní a daňové služby

VI. Vaše práva

1. V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů má zákazník tato práva:
PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům, dle čl. 15 GDPR
PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR,
PRÁVO NA ODVOLÁNÍ SOUHLASU se zpracováním Osobních údajů, což znamená, že zákazník má právo souhlas kdykoliv odvolat, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním.
PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů dle čl. 17 GDPR
PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů dle čl. 20 GDPR
PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpracování Osobních údajů dle čl 21 GDPR

VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá uvedená práva zákazníka je možné uplatnit buďto písemnou formou doporučeným dopisem zaslaným na adresu sídla správce osobních údajů, či elektronickou formou na e-mailové adrese: info@indecon.cz
2. Zákazník má dále právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
3. Osobní údaje zákazníka mohou být správcem osobních údajů poskytnuty osobám, které pro něj zajišťují marketingové služby. Osobní údaje zákazníka může správce použít při uvádění svých referencí.
4. Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
5. Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
6. Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte
7. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.12.2020